Prelucrarea Datelor

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVECHERE VIDEO

CYCLE EUROPEAN S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea si vocea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării/ securitatii clientilor sau potentialilor clienti, vizitatorilor si angajatilor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private.

Datele personale inregistrate cu camerele de supraveghere video sunt administrate de catre CYCLE EUROPEAN S.R.L. in conditii de siguranta.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul social al societatii CYCLE EUROPEAN S.R.L. din Bucuresti, Sos. Nordului nr. 10, Cladirea Birouri O21, Global City Business Park, et. 4, Sector 1.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE S.C. CYCLE EUROPEAN S.R.L.

Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal S.C. CYCLE EUROPEAN S.R.L. este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat cu nr. 2381 din 15.09.2005;

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele companiei S.C. CYCLE EUROPEAN S.R.L., date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedura prelucrarii de date ;

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite prin procedura interna de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces).

Scopul prelucrarii : Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii Cycle (conform codului CAEN). Datele sunt separate in baze de date in functie de scopul prelucrarilor conform clauzelor din contractele incheiate cu partenerii, si anume:
• colectare creante
• telemarketing/telesales,

Reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal
- Activitatea de colectare:
Datele cu caracter personal prelucrate in scopul colectarii de creante sunt obtinute de la partenerilor contractuali si sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor respective;
- Activitatea de telemarketing/telesales:
Datele cu caracter personal prelucrate in scopul promovarii si vanzarii produselor clientilor si sunt in parte obtinute de la parteneri contractuali, in parte din surse publice.
Prelucrarea datelor suplimentare se face numai cu acceptul verbal al clientilor.
Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerintelor minime de securitate prevazute de lege.
Operatorii de telemarketing sunt instruiti sa transmita clientilor toate informatiile solicitate de art. 12 din Legea 677/2001.

Drepturile persoanei vizate
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare- Cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile, CYCLE EUROPEAN SRL se obliga sa informeze persoana vizata cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea datelor este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza, existenta drepturilor de care persoana vizata dispune in temeiul legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere.

Dreptul de acces la date- Persoanele vizate au dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care le privesc sunt sau nu sunt prelucrate. Operatorul de Date este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal detinut de Autoritatea de supraveghere.

Dreptul de interventie asupra datelor- Persoanele vizate au dreptul de a obţine in baza unei cereri intocmita in forma scrisa, semnata si datata, în mod gratuit:
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001
notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform situatiilor de mai sus. In acest sens, CYCLE EUROPEAN SRL se obliga sa comunice masurile luate precum si daca este cazul numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata , in termen de 15 zile de la data primirii cererii

Dreptul de opozitie- Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere scrisa semnata si datata, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dvs particulară, ca datele care le vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. In cazul apelurilor telefonice, persoana apelata are dreptul de a-si da sau nu, acordul cu privire la inregistrarea convorbirii telefonice cu operatorul care il va anunta ca : “Aceasta convoribire poate fi inregistrata. Continuarea ei reprezinta acceptul dvs.”

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale reprezinta dreptul persoanelor vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta acesteia, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dvs., precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte. In vederea realizarii acestor dreptuti acordate prin dispozitiile legale trebuie sa adresati o cerere scrisa semnata si datata Operatorului de Date.

Dreptul de a se adresa justiţiei- persoana vizata are dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoana apelata va trebui sa faca o cerere scrisa catre S.C. CYCLE EUROPEAN S.R.L, la adresa din sos. Bucuresti-Nord nr. 10, cladirea de birouri O21, Global City Business Park, et. 4, Voluntari, judet Ilfov.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

About us

  • Cycle Credit (100% subsidiary of ICAP Group) has 25 years of service and is the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 3 countries.

    FOLLOW US

    linkedin

     

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Πατήστε «Αποδοχή» για την ενεργοποίηση όλων των cookies ή «Περισσότερα» για να περισσότερες πληροφορίες.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions